امتیاز کاربران: 

تحقیق مقایسه میانگین ها - آزمون های دو نمونه ای

Word
27
1 MB 
32520
مشخص نشده
مشخص نشده
قیمت جدید: ۲,۷۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقایسه میانگین ها - آزمون های دو نمونه ای

  درمطالعات تجربی، شبه تجربی که درآنهاعملکرد متغیر موردمطالعه درشرایط متفاوت باهم مقایه می‌شوندطبیعت پرسش درمورد معنی دار بودن تفاوت درمیانگین، پیش می‌آید. درچنین شرایطی به ندرت پرسش درموردطبیعت اطلاعات مطرح می‌شود. چرا که درمطالعات تجربی واقعی داده‌ها معمولاً حالت کلی به خود می‌گیرند. فرض کنید دریک مطالعه ساده تجربی درمورد یک داردکارایی آن دردوحالت متفاوت (گروه آزمایش و گروه شاهد) اندازه گیری شده است. میانگین‌هاممکن استبه طورقابل توجهی با هم تفاوت داشته باشند. آیا اگر مطالعه مجدداً تکرار شود. تفاوتهای مشابهی به وقت می‌آید؟ اینجاست که یک محقق می‌خواهد معنی دار بودن آماری تفاوت میانگین‌هابین دو گروه، آزمایش و شاهد را آزمایش کند.

  روشهای پارامتری

  در بیشتر مدلهایی که برای شیوه‌های استنباطی موردبحث قرارمی‌گیرد به طورتجربی ساختار معینی را درباره توزیع جامعه فرض می‌کنند، رفتار آزمونها همه برمبنای این فرضا هستند که اندازه‌های پاسخ، نمونه‌هایی از جامعه‌های نرمال تشکیل می‌دهند. این شیوه‌ها برای ساختن استنباطهایی درباره مقادیر پارامترهای طرحریزی شده اند که وقتی مجاز به استفاده از منحنی جامعه نرمال هستیم به کار می‌روند. به طورکلی، اینها را شیوه‌های استنباط پارامترهای نظریه نرمال می‌نامند.

   

  نمونه‌های مستقل (واریانس نامعلوم)

  وقتی هدف انجام مقایسه ای بین دوجامعه یا دو گروه است وضعیتی را بررسی می‌کنیم که درآن داده‌هابه شکل نمونه‌های تصادفی به حجم  از جامعه 1 و به حجم  از جامعه 2 تحقق یافته‌اند.

  از جامعه 1                                 

  از جامعه 2                            

  فرضهای کوچک نمونه ای

  1)  نمونه ای تصادفی از  است.

  2)  نمونهن ای تصادفی از  است.

  3)  مستقل اند.

  فرض آزمون:

               

  آماره آزمون:

                                 

  فرض مقابل:

  ناحیه رد در سطح معنی داری :

   

   

   

  برمنظورمقایسه دربرنامه جهت آموزش کارگران صنعتی برای انجام کاری تخصصی 20کارگردرآزمایش شرکت داده می‌شوند. از بین آنهابه طورتصادفی 10نفر را برای آموزش به وسیله روش 1و10نفر بقیه را با روش 2 آموزش می‌دهند. بعدازتکمیل دوره آموزش همه کارگران درمعرض یک آزمون زمان و حرکت قرارمی‌گیرند که سرعت انجام یک کارتخصصی را ثبت می‌کند. داده‌های زیر به دست آمده اند                         

   فرض برابری دو برنامه آموزشی در برابر فرض رو می‌شود می‌توان نتیجه گرفت که آموزش به وسیله روش دوم بهتر ازروش اول می‌باشد.

  وقتی که هردوحجم نمونه ای  بزرگتر از25 یا 30 باشند لازم نیست که فرض کنیم توزیع جامعه‌های مادر، نرمال هستند زیرا قضیه حدمرکزی تضمین می‌دهد که تقریباً به صورت  تقریباً به صورت توزیع شده‌اند.

  شیوه تصادفی کردن برای مقایسه در گروه

  از  واحد آزمایش موجود  واحد را برای دریافت گروه 1 به طورتصادفی برگزینید و بقیه  واحد را به گروه 2 نسبت دهید انتخاف تصادفی موجب می‌شود که تمام  گزینش ممکن برای انتخاب شدن همشانس باشند.

  در روش آزمایش فرضیه‌های عنوان شده نتوان فرض کرد که واریانسهای دو جامعه برابرند  آنگاه روش آزمون فوق باید اصلاح گردد. در این صورت آماره آزمون به صورت زیر خواهد بود.

  و درجه آزادی برای t برابرخواهد بود با:

      

  نمونه‌های مستقل با واریانس معلوم

  دوجامعه با میانگین‌ های نا معلوم  و واریانس های معلوم  را درنظر گیرید.

  فرض آزمون:

   

  آماره آزمون:

  فرض مقابل:

   

  ناحیه رد درسطح معنی داری :

  نمونه‌های وابسته:

  درمقایسه دو عامل مطلوب آن است که واحدهای آزمایش تا جایی که ممکن است همگن باشند، به طوری که اختلاف در پاسخهای بین دو گروه را بتوان به اختلافهای دو عامل نسبت داد. اگر بعضی شرایط قابل شناسایی که می‌توانند در پاسخ اثر کنند به طریقی کنترل نشده، مجاز به تغییر روی واحدها باشند آنگاه تغییرپذیری زیادی در اندازه‌ها به وجود می‌آید. دراین حالت اغلب مبنایی برای جفت کردن ارقام در دو نمونه وجود دارد. از طرف دیگر شرط همگنی ممکن است روی تعداد آزمودنیهای موجود در یک آزمایش مقایسه‌ای محدودیتی جدی را تحمیل کند. برای فراهم کردن سازش بین دو ضرورت مغایر همگن و تنوع واحدهای آزمایش مفهوم جورکردن یا بلوک‌بندی موضوعی بنیادی است. این شیوهن شامل انتخاب واحدها در گروهها یا بلوکهاست به طوری که واحدهای هربلوک همگن بوده و واحدهای بلوکهای مختلف متفاوت باشند. این روش کارایی مقایسه‌ای درون هربلوک را حفظ می‌کند و متفاوت بودن شرایط در بلوکهای مختلف را نیز اجازه می‌دهد. این طرح نمونه‌گیری به وسیله زوجهای جور شده یا مقایسه زوجی 

 • فهرست و منابع تحقیق مقایسه میانگین ها - آزمون های دو نمونه ای

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.تحقیق در مورد تحقیق مقایسه میانگین ها - آزمون های دو نمونه ای , مقاله در مورد تحقیق مقایسه میانگین ها - آزمون های دو نمونه ای , پروژه دانشجویی در مورد تحقیق مقایسه میانگین ها - آزمون های دو نمونه ای , پروپوزال در مورد تحقیق مقایسه میانگین ها - آزمون های دو نمونه ای , تز دکترا در مورد تحقیق مقایسه میانگین ها - آزمون های دو نمونه ای , تحقیقات دانشجویی درباره تحقیق مقایسه میانگین ها - آزمون های دو نمونه ای , مقالات دانشجویی درباره تحقیق مقایسه میانگین ها - آزمون های دو نمونه ای , پروژه درباره تحقیق مقایسه میانگین ها - آزمون های دو نمونه ای , گزارش سمینار در مورد تحقیق مقایسه میانگین ها - آزمون های دو نمونه ای , پروژه دانشجویی در مورد تحقیق مقایسه میانگین ها - آزمون های دو نمونه ای , تحقیق دانش آموزی در مورد تحقیق مقایسه میانگین ها - آزمون های دو نمونه ای , مقاله دانش آموزی در مورد تحقیق مقایسه میانگین ها - آزمون های دو نمونه ای , رساله دکترا در مورد تحقیق مقایسه میانگین ها - آزمون های دو نمونه ای

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
دانلود مقاله، تحقیق، پروژه دانشجویی رسا پیپر