امتیاز کاربران: 

تحقیق هندسه 2

Word
39
1 MB 
32518
مشخص نشده
مشخص نشده
قیمت جدید: ۳,۹۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق هندسه 2

  فصل اول:                                                                                       

   1)  اصولی از خط راست:

  الف) یک خط شامل مجموعه ای از نقاط است که می توان گفت هر خط شامل حداقل دو نقطه متمایز است.

  ب) دو خط راست متمایز حداکثر یکدیگر را در یک نقطه قطع می کنند.

  ج) هر دو نقطه متمایز حداقل بر یک خط قرار دارند.

  د) بین هر دو نقطه متمایز از یک خط راست می توان نقطه ای متمایز از آن دو بدست آورد.

  2) اصولی از صفحه:

  الف) صفحه مجموعه ای است از نقاط و هر صفحه حداقل شامل 3 نقطه است که بر یک استقامت نمی باشند.

   ب) بر هر سه نقطه غیرواقع بر یک خط راست یک صفحه می گذرد.

  ج)  اگر هر دو نقطه از خطی، در یک صفحه باشند تمام نقاط این خط نیز در این صفحه است.

  3) فضا: مجموعه ای نامتناهی شامل کلیه نقاط است.

  4) تعریف: تعریف یعنی شناساندن یک چیز یا یک شیء بوسیله مشخصات لازم برای شناساندن.  تعریف باید جامع و مانع باشد.

  5) تعریف نشده ها: آنچه را که با درک و تصورکردن و یا از طریق مشاهده شناخته و بدون تعریف می پذیریم.

  6)  برهان: رسیدن از یک سلسله گزاره های درست قبلی به گزاره هایی که درستی آن را بر مبنای آنچه قبلاً پذیرفته ایم قبول می کنیم.

   7) قضیه: هر گزاره ای که درستی آن نیازمند برهان است.

   8) اصل: هر گزاره ای که درستی آن نیاز به برهان ندارد.

   9) شکل: هر مجموعه ای از نقاط را یک شکل نامند.

   10) نیم خط:مجموعه ای از نقاط یک خط را که از یک طرف محدود و از یک طرف نامحدود باشد.

   

   

  با n نقطه متمایز در یک راستا n2 نیم خط داریم

   

   

  11) پاره خط: جزئی از یک خط راست که از دو طرف محدود باشد. مانند پاره خطAB

                                                با n نقطه متمایز  تا پاره خط داریم.

  هویت صفحه با سه نقطه متمایز که در یک استقامت واقع نمی باشند مشخص می شود. هویت فضا با چهار نقطه متمایز که سه تا در یک صفحه و آن دیگری در صفحه واقع نیست مشخص می شوند.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  استدلال استقرائی:

  این نوع استدلال براساس تجربه و مشاهده قرار دارد و مختص تشخیص های پزشکی و علوم تجربی است. از این استدلال به عنوان یک حدس در حل مسائل ریاضی بهره می گیریم.

                              اصل استقرائی ریاضی  استدلال استقرائی

  استدلال استنتاجی:

  براساس قضیه های قبلی و در ابتدا برمبنای اصول موضوعه و بدیهی استوار است مختص علوم ریاضی است و قطعیت دارد.

  14) اوضاع نسبی دو زاویه

                                                                                                  متمم اند

   مجانب اند.                                                                              مکمل اند

   

   مجاورند                                                                                       مکمل

   

   متقابل به رأسند                                                                             متمم

   

   

  15) نیم ساز های دو زاویه مجانب برهم عمودند.

  16) نیم ساز های دو زاویه متقابل به رأس بر یک خط راست واقعند.

  17) هر نقطه روی نیم ساز از دو ضلع زاویه به یک فاصله است و برعکس.

  18) مکان هندسی نقاطی از صفحه که از دو خط متقاطع به یک فاصله است دو خط متقاطع( عمود برهم) یعنی نیم ساز های زوایای بین دو خط است که بر هم عمودند.

   19) دو خط  که با هم موازیند در نظر می گیریم و خطی که هر دو خط را قطع می کند رسم می کنیم.

                                                                                  

                                                                                   

  20) تعریف مثلث: از تقاطع سه خط 2 به 2 متقاطع پدید می آید. 6 جزء اصلی دارد سه زاویه و سه ضلع.

                                                :محیط

                                          نصف محیط

  21) مساحت مثلث: ( ارتفاع وارد بر ضلع aاست)

  تست 1:

     

   

   

  مجموع سه ضلع مثلثی 10 است اگر مساحت آن 20 باشد مجموع معکوسات سه ارتفاع را بیابید.

  الف) 5/0              ب) 25/0                      ج) 1/0                د)

   

   

  22) مساحت مثلث: فرمول هرون: هرگاه فقط سه ضلع داشته باشیم.

                                                              

  تست 2:

     

   

  در مثلثی اگر اضلاع c,b,a و  نصف محیط p باشد.  در این صورت مساحت آنرا بیابید.

   الف)          ب)            ج)             د)

   

   

  تست3:

     

   

   

  در مثلثی به اضلاع 5و6و7 مطلوبست ارتفاع وارد بر ضلع به طول 6 سانتیمتر( سراسری تجربی 72)

  الف) 5/4           ب)             ج)                د)

   

   

   

  23)  با تبدیلات دوره ای: هرگاه ققط دو ضلع و زاویه بین داشته باشیم.

  تست4:

     

   

   

   

  مساحت مثلث زیر را بیابید.( سراسری تجربی 70)

  الف)                 ب)                 ج)32               د) 24

   

  24) قضیه سینوسها در هر مثلث داریم:

                                                                         

  قضیه کسیونسها در هر مثلث داریم: هرگاه دو ضلع و زاویه بین داشته باشیم و بخواهیم ضلع سوم را بیابیم.

  تست1:

                                                     با تبدیلات دوره ای

   

  در  مثلث ABC داریم:  و زاویه  می باشد. بزرگترین زاویه چند درجه است.

   الف) 100           ب) 90               ج) 80                د) 75

   

   

  تست2:

     

   

   

  در مثلث ABC داریم:  می باشد زاویه c را بیابید.

  الف) 30              ب) 45               ج) 60                د) 90

   

   

  25)  اصل نامساوی مثلثی( قضیه حمار) هرگاه با سه عدد a , b , c بخواهیم مثلث بسازیم.

   

  26) طرز تشخیص نوع مثلث:

   

  تست1:

                                                                     

   

  اگر  اضلاع مثلثی باشند که زاویه روبه رو به ضلع a بزرگتر از 90 درجه باشد a در کدام بازه است؟

  الف)        ب)           ج)              د)

   

   

  تست2:

     

   

   

  مثلثی با اضلاع 5و6و7 چه نوع است؟

   الف) حاده الزاویه     ب)منفرجه الزاویه       ج) قائم الزاویه       د) نامشخص

   

  27) جمع زوایای داخلی هر مثلث 180 درجه می باشد و جمع زوایای خارجی آن 360 درجه است.

   28) زوایای مثلثی تشکیل تصاعد حسابی اگر داده باشند یکی از زوایای آن حتماً 60 درجه است چون:

                                                  شرط تصاعد حسابی با سه

                                       

                                                     زاویه A,B,C

  مثلاً اگر مثلث قائم الزاویه ای بخواهد زوایایش تشکیل تصاعد حسابی بدهد زوایا عبارتند از: 30و60و90

  29) اگر زوایای مثلثی با اعداد p ,n ,m  متناسب باشند که  در این صورت نوع مثلث قائم الزاویه است.

  تست1:

     

   

   

  زوایای مثلثی با اعداد10،7،3 متناسب است نوع مثلث چیست؟

   الف) نامشخص    ب) قائم الزاویه   ج) متساوی الساقین        د) متساوی الاضلاع

   

  تست2:

     

   

   

  زوایای مثلثی با اعدادد 3و3و6 متناسب است نام مثلث چیست؟

   الف) قائم الزاویه                                ب) متساوی الساقین

  ج) قائم الزاویه- متساوی الساقین            د) منفرجه الزاویه

   

   

  30) اگر o نقطه ای دلخواه درون مثلثی باشند در این صورت:

                                      

   

  تست1:

     

   

   

  اضلاع مثلث ABC برابر است با 9،8،7 از نقطه دلخواه o درون مثلث به سه رأس وصل می کنیم اگر  یک عدد درست باشد کدام می تواند باشد.

   الف) 7               ب) 20              ج) 25             د) 10

   

   

  31) در هر مثلث هر زاویه خارجی برابر است با جمع دو زاویه داخلی غیرمجاور

                                      

  تست1:

   

   

   

  در شکل مقابل  می باشد  را بیابید.

   الف)              ب)              ج)                     د)

   

   

  32) در هر مثلث زاویه مقابل به ضلع بزرگتر. بزرگتر است از زاویه مقابل به ضلع کوچکتر و برعکس.

  33) هرگاه دو ضلع از مثلثی با دو ضلع از مثلث دیگر برابر باشند اما زاویه های بین این دو ضلع برابر نباشد مثلثی که زاویه اش بزرگتر است ضلع سوم آن نیز بزرگتر است و برعکس.

  تست1:

     

   

   

  اگر BC بزرگترین ضلع مثلث ABC باشد. برای زاویه A کدام حکم درست است؟

   الف)           ب)           ج)          د)

   

   

 • فهرست و منابع تحقیق هندسه 2

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.تحقیق در مورد تحقیق هندسه 2 , مقاله در مورد تحقیق هندسه 2 , پروژه دانشجویی در مورد تحقیق هندسه 2 , پروپوزال در مورد تحقیق هندسه 2 , تز دکترا در مورد تحقیق هندسه 2 , تحقیقات دانشجویی درباره تحقیق هندسه 2 , مقالات دانشجویی درباره تحقیق هندسه 2 , پروژه درباره تحقیق هندسه 2 , گزارش سمینار در مورد تحقیق هندسه 2 , پروژه دانشجویی در مورد تحقیق هندسه 2 , تحقیق دانش آموزی در مورد تحقیق هندسه 2 , مقاله دانش آموزی در مورد تحقیق هندسه 2 , رساله دکترا در مورد تحقیق هندسه 2

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
دانلود مقاله، تحقیق، پروژه دانشجویی رسا پیپر