امتیاز کاربران: 

تحقیق مبحث تابع

Word
19
633 KB 
32516
مشخص نشده
مشخص نشده
قیمت جدید: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مبحث تابع

  تعریف زوج مرتب:

  هر دسته متشکل از دو عنصر با ترتیب معین را یک زوج مرتب گویند. مانند زوچ مرتب (x,y) که x را مؤلفه اول مختص اول یا متغیر آزاد گویند و y را مؤلفه دوم مختص دوم متغیر وابسته( تابع) یا تصویر گویند و نمایش هندسی آن نقطه‌ای در صفحه مختصات قائم است که طول آن برابر x و عرض آن برابر y است.

   تساوی بین دو زوج مرتب:

   دو زوج مرتب با یکدیگر مساوی‌اند اگر دو نقطه اگر مؤلفه‌های نظیر‌به‌نظیر آنها با هم برابر باشند یعنی:

                                                                                   

  مثال: از تساوی زیر مقادیر x,y را بیابید:

                                           

   

  تعریف حاصل‌ضرب دکارتی دو مجموعه :

   حاصلضرب دکارتی در مجموعه B,A که با نماد   نشان داده می‌شود عبارت است از مجموعه تمام زوج‌ مرتبه‌هائی که مؤلفه اول آنها از A و مؤلفه دوم آنها از B باشد یعنی:

                                                                  

  مثال: حاصلضرب دکارتی   درهر یک از مثالهای زیر را بصورت مجموعه‌ای از زوجهای مرتب بنویسید و نمودار آن را در دستگاه محورهای مختصات قائم رسم نمائید:

   

  (1             

  (2 

    

    

   

  نمودار حاصلضرب دکارتی مجموعه‌های داده شده زیر را در دستگاه محورهای مختصات قائم رسم کنید.

                                                                                                    

    ویژگی‌های حاصلضرب دکارتی مجموعه‌ها :

    فضای دوبعدی ( صفحه)    3)                     

  تضاد زوج های مرتب:

  تعریف ریاضی رابطه:

   اگر B,A دو مجموعه دلخواه باشند هر زیرمجموعه از حاصلضرب دکارتی  را یک رابطه از A در B گویند اگر f یک زیرمجموعه از  باشد گویند. F یک رابطه از A در B است به عبارت دیگر رابطه Fمجموعه تمام زوج مرتب‌های  است که مؤلفه‌های اول و دوم آن با شرایطی خاص( قانون یا ضابطه خاص) به یکدیگر مربوط می‌شوند. به بیان دیگر رابطه f زیرمجموعه‌ای از   است که با ضابطه یا قانون خود مختص اول زوجهای مرتب را به مختص دوم آنها پیوند می‌دهد مانند رابطه پدر و فرزندی رابطه مالک و مستأجری رابطه عبد و مولا رابطه اعداد با مجذور آنها.

  مفهوم تابع: تابع بیانگر چگونگی ارتباط مقدار یک کمیت(متغیر وابسته y= ) به مقدار یک کمیت دیگر( متغیر مستقل x= ) است مفهومی که خواص آن، انواع آن، نمودار‌ آن حد و پیوستگی آن؛ مشتق و انتگرالگیری از آن و… نه تنها در ریاضیات بلکه درهمه علوم و فنون نقش مهمی ایفا می‌کند و در زندگی خود نیز به  نمونه‌هایی برمی‌خوریم که مقدار یک کمیتی( کمیت تابع) به مقدار کمیت دیگری( کمیت آزاد) وابسته است؛

  مثال: متغیرهای وابسته (y) و متغیرهای مستقل(x) را در مثالهای زیر مشخص کنید:

  افزایش طول یک فنر به وزنه‌ای که به آن آویزان می‌شود بستگی دارد.

  جواب: « افزایش طول فنر» = متغیر وابسته(y ) و « مقدار وزنه» = متغیر آزاد (x)

  »هر که بامش بیش، برفش بیشتر»

  جواب:« مقدار برف انباشته‌شده روی پشت‌بام» = متغیر وابسته(y ) و« مساحت پشت‌بام»= متغیر آزاد

  مقدار مکعب هر عددی به آن عدد وابسته است.

  جواب: مکعب عدد«= متغیر وابسته(y ) و « خود عدد»= متغیر مستقل(x )

  تذکر: با توجه به اینکه هر تابع یک رابطه است( عکس این مطلب درست نیست یعنی هر رابط ممکن است تابع نباشد.

  تعریف تابع:

   اگر رابطهf بصورت مجموعه زوجهای مرتب باشد آنگاه رابطه f را تابع گویندهرگاه هیچ دوزوج مرتب متمایزی در f دارای مؤلفه‌های اول یکسان نباشند یعنی:

                                                                               

                                                          یا

                                                      

  مثال: اگر  و  باشد کدامیک از رابطه‌های زیر یک تابع از A در B است.

                                                                                                     

                                                                                    

  ( تابع ثابت)                                                                       

  * دوزوج متمایز نیستند.                                   

                                                                                                            

   زیرا                              

                                             

  مثال: اگر روابط زیر تابع باشند مقادیر متغیر x را بیابید:

                                                                                                         

                                

                                                                                              

  تذکر:

  * اگر رابطه f بصورت نمودار پیکانی باشد آنگاه رابطه f را تابع گویند هرگاه به هر x متعلق به دامنه f فقط‌وفقط یک مقدار y متعلق به برد f را نسبت داد به عبارت دیگر از هر عضو دامنه فقط‌وفقط یک پیکان به عضو متناظرش در برد خارج شود.

  تذکر:

  اگر رابطه f بصورت نمودار مختصاتی باشد آنگاه رابطه f را تابع گویند هرگاه هیچ  دونقطه‌ای f روی یک خط موازی با محور y واقع نشوند به عبارت دیگر هر خط موازی محور yها نمودار f را حداکثر در یک نقطه قطع کند.

 • فهرست و منابع تحقیق مبحث تابع

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.


کلمات کلیدی:   - - -

تحقیق در مورد تحقیق مبحث تابع , مقاله در مورد تحقیق مبحث تابع , پروژه دانشجویی در مورد تحقیق مبحث تابع , پروپوزال در مورد تحقیق مبحث تابع , تز دکترا در مورد تحقیق مبحث تابع , تحقیقات دانشجویی درباره تحقیق مبحث تابع , مقالات دانشجویی درباره تحقیق مبحث تابع , پروژه درباره تحقیق مبحث تابع , گزارش سمینار در مورد تحقیق مبحث تابع , پروژه دانشجویی در مورد تحقیق مبحث تابع , تحقیق دانش آموزی در مورد تحقیق مبحث تابع , مقاله دانش آموزی در مورد تحقیق مبحث تابع , رساله دکترا در مورد تحقیق مبحث تابع

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
دانلود مقاله، تحقیق، پروژه دانشجویی رسا پیپر