امتیاز کاربران: 

تحقیق نوار مغناطیسی Magnetic Tape

Word
4
180 KB 
32497
مشخص نشده
مشخص نشده
قیمت جدید: ۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق نوار مغناطیسی Magnetic Tape

   

  رسانه ای از جنس نوعی پلاستیک با غشائ فرومغناطیسی روی نواری طولانی که روی ریلهایی حرکت میکند . این رسانه ماهیتا برای پردازش ترتیبی sequential مورد استفاده قرار میگیرد . نوارهای مغناطیسی از لحاظ نوع تکنولوژی به چهار دسته زیر تقسیم بندی میشوند :
   
  ریل به ریل
  نوار کارتریج
  نوار کاست
  نوار صوتی تطبیق داده شده با کامپیوتر
   

   

  دستگاه نوارخوان مجهز است به نوک خواندن / نوشتن که میتواند اطلاعات را روی نوار ضبط و یا اطلاعات ضبط شده را حسsense کند . غشا فرومغناطیسی میتواند سه حالت مغناطیسی مثبت منفی خنثی داشته باشد .
   

  پارامترهای نوار را میتوان به دو دسته تقسیم کرد

   

  الف) پارامترهای ظرفیتی
  1.چگالی (باواحد bpi)
  2.طول نوار (غالبا با واحد طول)
  3.اندازه IBG ها که معمولا بین 0.3 تا 0.75اینچ هستند .
  ب) پارامترهای زمانی

   

   
  (.1.سرعت لغزش نوار ( اینچ در ثانیه

  (.2.نرخ انتقال (بایت در ثانیه

  (.3.زمان حرکت – توقف ( میلی ثانیه

   

   
  نرخ انتقال به دو صورت نرخ اسمی nominal rate و نرخ واقعی Effective rate بیان میشود . نرخ اسمی توسط کارخانه سازنده بیان میشود و نرخ انتقال واقعی( موثر) قابل محاسبه توسط خود استفاده کننده است

   

   دستیابی ترتیبی در نوارها سریعتر است . نوارها فشرده بوده و شرایط محیطی مختلف را بخوبی تحمل میکنند و حمل و نقل و نگهداری انها ساده است و ارزانتر از دیسکها هستند ؟! امروزه از نوارها بیشتر برای بایگانی و ضبط اطلاعات در دراز مدت استفاده میشود . نوارها به همراه سی دی ها جزو دسته سوم حافظه ها هستند .
   
  نحوه نشست داده روی نوار

   

  داده ها به صورت رشته هایی بیتی روی شیارهایی که در سطح نوار روی غشا مغناطیسی وجود دارد ذخیره میشوند . از نظر تعداد شیار دونوع وجود دارد نوار 7 شیاره و 9 شیاره که یکی از این شیارها در هر کاراکتر یک بیت را به نام بیت توازن parity اشغال میکند . منظور از کاراکتر در نوار هفت شیاره و نه شیاره کاراکتری است دارای 7 یا 9 بیت که در عرض شیار قرار میگیرد . در نوار دو نوع بیت پریتی وجود دارد یکی بیت پریتی طولی و دیگری بیت پریتی عرضی که بیت پریتی عرضی بازاهرکاراکتر و بیت پریتی طولی بازاء هر بلوک ذخیره میشود .
   
  غشاء مغناطیسی نوار از چهار روش میتوان استفاده کرد

   

   بازگشت به صفرReturn to Zeroالف ) 
   بی بازگشت به صفر None Return to Zeroب)
   بی بازگشت به صفر معکوس None Return to Zero Intervalج)
  کد کردن فاز Phase Encodingد)
   
  غشا فرومغناطیسی را میتوان شامل سطحی از ذرات ریز دانستکه در حالت خنثی این ذرات ترتیب معینی ندارند و هرکدام دارا ی قطبهایی بر حسب تصادف هستند . نظم به طرف شمال در یک ذره انرا بطور مثبت پلاریزه میکند و به طرف جنوب انرا به طور منفی پلازیره میکند .
   
  نوک خواند نوشتن) Head )نوک خواندن/ نوشتن

   

  یک قطعه فلز فرو است با حلقه ای سیمی پیچیده به دور آن . عبور جریان در یک جهت سیم سبب میشود تا نواردرجهت خاصی مغناطیس شود و تغییر جهت جریان باعث تغییر جهت مغناطیس میشود .
   
  تکنیک بازگشت به صفر :

   

  با لغزیدن نوار در زیرنوک عبور جریان در یک سمت سبب ایجاد نقطه مثبت مغناطیس روی سطح میشود و در سمت دیگر نقطه منفی و اگر جریانی وجود نداشته باشد نقطه حالت خنثی دارد . دراین روش در نقاطی که جریان صفر است عمل ضبط صورت نمیگیرد و از این رو مرسوم است به بی بازگشت به صفر . پس از ضبط اگر نوار با نوک خواندن تماس پیدا کند درست عکس عمل نوشتن رخ میدهد . تغییرات مغناطیس حاصل از خواندن جریانی در داخل سیم پیچ نوک بوجود می آورد بسته به جهت جریان در نوک مقدار صفر یا یک میگیرد . لازم به ذکر است که فقط در اثر تغییر بار روی نوار عمل خواندن صورت میگیرد چون هرگاه روی نواری تنها بار مثبت باشد روی نوک تغییر شاری رخ نمی دهد .
   

  تکنیک بی بازگشت به صفر

   

  در این تکنیک با لغزیدن نوار روی نوک نوشتن نوار تنها در یک جهت مغناطیس میشود و چون جریان نوک برای نوشتن هرگز صفر نیست نقطه ای از نوار درحالت خنثی قرار نمیگیرد و باری برابر صفر نخواهیم داشت . مقدار 1 با مغناطیس کردن سطح به صورت مثبت و مقدار 0 با مغناطیس کردن سطح به صورت منفی روی نوار ضبط میشود . نام دیگر این روش بی بازگشت به نواحی خنثی نیز میتواند باشد .
   
  تکنیک بی بازگشت به صفر معکوس

   

  در این روش هر تغییر شار نشاندهنده 1 و هر عدم تغییر شار نشاندهنده صفر خواهد بود چگالی این روش از دو روش قبلی بیشتر است .
   
  تکنیک کد کردن فاز

  در این روش از یک تغییر شار و جهت ان (هم مثبت و هم منفی) در یک لحظه مانند یک پالس سنکرون برای تشخیص 0 یا 1 استفاده میشود . پارامترهای اساسی در یک نوار شامل سرعت نوار چگالی نوار و نرخ انتقال نوار است .
   

 • فهرست و منابع تحقیق نوار مغناطیسی Magnetic Tape

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.تحقیق در مورد تحقیق نوار مغناطیسی Magnetic Tape , مقاله در مورد تحقیق نوار مغناطیسی Magnetic Tape , پروژه دانشجویی در مورد تحقیق نوار مغناطیسی Magnetic Tape , پروپوزال در مورد تحقیق نوار مغناطیسی Magnetic Tape , تز دکترا در مورد تحقیق نوار مغناطیسی Magnetic Tape , تحقیقات دانشجویی درباره تحقیق نوار مغناطیسی Magnetic Tape , مقالات دانشجویی درباره تحقیق نوار مغناطیسی Magnetic Tape , پروژه درباره تحقیق نوار مغناطیسی Magnetic Tape , گزارش سمینار در مورد تحقیق نوار مغناطیسی Magnetic Tape , پروژه دانشجویی در مورد تحقیق نوار مغناطیسی Magnetic Tape , تحقیق دانش آموزی در مورد تحقیق نوار مغناطیسی Magnetic Tape , مقاله دانش آموزی در مورد تحقیق نوار مغناطیسی Magnetic Tape , رساله دکترا در مورد تحقیق نوار مغناطیسی Magnetic Tape

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
دانلود مقاله، تحقیق، پروژه دانشجویی رسا پیپر