امتیاز کاربران: 

دانلود تحقیق نقش مسیحیان عرب در گسترش نفوذ فرهنگی غرب به دنیای عرب

Word
314
224 KB 
31789
مشخص نشده
مشخص نشده
قیمت جدید: ۳۱,۴۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه دانلود تحقیق نقش مسیحیان عرب در گسترش نفوذ فرهنگی غرب به دنیای عرب

  چکیده

  در دوره معاصر جهان عرب بویژه مقطع زمانی سالهای 1800 تا 1950 میلادی یکی از واقعیتهای غیر قابل انکار، نقش ادبا و فرهنگ سازان مسیحی عرب در تولید، توزیع مفاهیم ومضامین و رواج برخی مکاتب ادبی و نیز انتقال فرهنگ غربی از این راهها به جهان عرب است. کاوش در سه سطح عرصه ها و زمینه های فرهنگی از جمله نهادهای فرهنگی، مجامع ادبی و نیز شناخت قالب ها و ساختارهای ادبی نشان می‌دهد: پدیده سلطه گرایی غرب نسبت به شرق و بویژه کشورهای عربی که اولین حوزه نفوذ و مداخله غرب به شرق بوده، واقعیتی انکار ناپذیر است چنانچه از چالشهای عمیقی بویژه در جریان جنگهای صلیبی میان کشورهای اروپایی و مسلمانان حوزه مدیترانه جریان داشته است. اما از آغاز دوره رنسانس و پس از انقلاب صنعتی این رویارویی به جای آنکه شکل دینی و ایدئولوژیک داشته باشد حیثیتی توسعه طلبانه و سلطه خواهانه داشته است از آن پس زوال امپراتوری عثمانی به عنوان بهترین ساختار سیاسی اجتماعی در میان جوامع اسلامی- عربی که در اثر دو عامل ضعف و سستی درونی ساختار این امپراتوری و اقتدار اروپاییان حاصل آمد، ما حصل سالهای طولانی مبارزه فرهنگی، نظامی و سیاسی دول استعمارگر بوده است که در حوزه فرهنگی، شناخت قالبهای ادبی همچون شعر، نثر، داستان، نمایشنامه، موسیقی و سرانجام پی جویی مضامین و مقاصد نهفته در این قالب ها بر پایه درک مکاتب و اسلوب ها و سبکهای تبلیغ شده از سوی غربیان یا حامیان داخلی آنها در کشورهای عربی در دو قرن پایانی هزاره دوم میلادی می تواند در شناخت حوزه وسیع، عمق تاثیر و نقش بسیار موثر عوامل واسط در انتقال، ترویج و یا اشاعه آموزه ها و ارزشهای غربی در مجامع عربی سودمند باشد. در این میان هرچند در تاریخ معاصر عرب کم نیستند ادبا و نویسندگان مسیحی مسلک که در رویارویی با فرهنگ غربی بر هویت عربی خود تاکید کرده و به گونه ای وانمود کرده اند که عرب مسیحی هستند و نه مسیحی عرب اما حتی در میان این عده نیز به هر حال مسیحیت بعد اساسی هویت آنان بوده است و بی تفاوتی و بی‌توجهی آنان را نسبت به هجوم فرهنگ غرب به ارزش های اسلامی که عنصر غالب در فرهنگ و ادب عربی می باشد، موجب شده است که حتی اگر فرض کنیم رویکرد آنها نسبت به فرهنگ اسلامی خصمانه و معارضانه نبوده است باز در گسترش اباحه‌گری بی تاثیر نبوده اند. با این همه این سخن بدین معنا نیست که در میان ادبای مسیحی عرب افرادی که با تلاش و کوشش خود به رشد و غنای فرهنگ جوامع عربی کمک کرده اند نادرند و باز این سخن بدین معنا نیست که ادبای مسلمان در انتقال فرهنگ غربی یا ترویج مکاتب، اسلوبها مضامین قالبها و ارزشهای غربی در آثار ادبی خود هیچگونه نقشی نداشته اند و باز این سخن منکر جنبه های مثبت و ارزشهای تمدنی و پیشرفتها و نوآوریها و دستاوردهای ارزشمند فرهنگ غربی نیست. در هر حال ادبای مسیحی عرب با بهره گیری از موسسات فرهنگی آموزشی و رسانه ای در دوره معاصر که عوامل نهضت ادبی قلمداد شده اند در گسترش فرهنگ غرب به جوامع عربی از طریق اشاعه ادبیات عربی موثر بوده اند.

  توزیع و گستره مکاتب و نحله های ادبی غربی در جوامع عربی از جمله عوامل موثر در ایجاد گفتمان های ادبی و فضا سازی برای تولید آثار ادبی در چارچوبه وارد شده از دنیای غرب بوده است. در این پژوهش نشان داده شده است که نقش مسیحیان عرب در گسترش نفوذ فرهنگی غرب به دنیای عرب قابل توجه و بسیار گسترده بوده و اگرچه در موارد بسیاری به عنوان تقویت کننده و ترویج دهنده و تسریع کننده انتقال فرهنگ غرب به دنیای عرب بوده اند اما از آن رو که اولاً همه جنبه های فرهنگ غرب منفی نیست و ثانیاً برخی از آنها بر هویت عربی خود تاکید داشته اند نقش مثبت و منفی مسیحیان عرب را در ادبیات معاصر عربی در پی داشته است به علاوه مسیحیان عرب از آن رو که شعر و داستان رواج و نفوذ فراوانی در میان خوانندگان و علاقه‌مندان جوامع عربی داشته است به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه توجهی ویژه به این دو قالب داشته و مطالعه اثر مسیحیان عرب در بهره گیری از این دو قالب ادبی نشان دهنده تاثیر بارزتر و با حوزه و گستره وسیع تر شعر و داستان در چارچوب مورد پژوهش از سوی ادبای مسیحی عرب می باشد.

  کلید واژه ها: ادبای مسیحی، دوره معاصر، فرهنگ غرب، مکاتب، شرق شناسی

   

  مقدمه

  این تحقیق از یک مقدمه و چهار بخش تشکیل شده است که هر یک از بخش ها نیز به فصول مختلف و فصول نیز به مباحث متعدد تقسیم شده است.

  در بخش اول زمینه ها و عرصه های نفوذ فرهنگ غرب را بیان نموده ، نفوذ فرهنگ غرب را بر جوامع عربی از طریق تاثیر بر ادبیات عربی بررسی خواهیم کرد.

  همچنین نقش موسسات فرهنگی آموزشی و رسانه ای در دوره معاصر به عنوان عوامل نهضت ادبی و زمینه ساز الگوبرداری بی حد و مرز از ادبیات غرب در ادبیات عربی و در نتیجه نفوذ فرهنگ غرب در جوامع عربی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. لازم به ذکر است نام «عرب» ،‌ملت های بسیاری را در بر می گیرد. ولی در این پایان نامه ، بیشتر به مصر و آن بخش از شام (یا به اصطلاح نویسندگان اروپایی «سوریه جغرافیایی» که امروزه به نام سوریه و لبنان شناخته شده است نظر خواهیم داشت.

  در این باره که چرا مصر و شام ، پیشگام جنبش عرب بوده اند در بخش نخست ، سخن خواهیم گفت.

  در بخش دوم مکاتب ادبی وارد شده در ادبیات عرب معاصر را مطرح نموده، خواهیم گفت توزیع و گسترش مکاتب ادبی غربی بر جوامع عربی از جمله عوامل موثر در ایجاد گفتمان های ادبی و فضا سازی برای تولید آثار ادبی در چارچوبه وارد شده از دنیار غرب بوده است.

  شایان ذکر است شناخت ادبیات معاصر عرب بدون شناخت ادبیات معاصر غرب غیر ممکن بوده و اثبات فرضیه های این تحقیق و نیز بررسی نقش مسیحیان در انتقال فرهنگ و ادبیات غرب به ادیات عرب بدون طرح مبانی نظری غرب و مکاتب ادبی آن ناممکن می نماید.

  در بخش سوم نمودها و جلوه های غرب گرایی در گرایش های نوین ادبیات عرب را بیان نموده ، به صورت اجمالی گرایش های نوین شعر و نثر را در دوره معاصر بررسی خواهیم کرد.

  همچنین در این بخش به این مساله اشاره خواهیم کرد که از دوره جاهلی تاکنون، این چنین تاثیر پذیری ادبیات عرب از ادبیات و فرهنگ دیگر بی سابقه بوده و بیشترین تاثیرپذیری چه در قالب و شکل و چه در محتوا و مضمون متعلق به این دوره است به گونه ای که قافیه، بحر، سبک ،‌نحو، عروض و … قدیم در حد چشمگیری از بین رفته و از سوی ادبای معاصر مطرود می گردد.

  در بخش چهارم به مهمترین تاثیرات و نمونه های تاثیر گذاری برخی از ادبای مسیحی معاصر عرب بر ادبیات معاصر خواهیم پرداخت.

  همچنین خواهیم گفت مسیحیان عرب از آن رو که شعر و داستان رواج و نفوذ فراوان  در میان علاقمندان جوامع عربی داشته است. به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه توجهی ویژه به این دو قالب داشته اند.

  در این بخش همچنین به نقش مسیحیان در به وجود آمدن شیوه های نقد جدید و نگارش تاریخ ادبیات ،‌نحو،‌قاموس و…. در دوره معاصر به سبک غربی اشاره خواهیم نمود.

  همچنین به تاثیر پذیری مسلمانان از مسیحیان عرب و نیز تاثیر پذیری آنان از فرهنگ غرب خواهیم پرداخت.

  از زحمات استاد فرزانه جناب آقای دکتر طالبی استاد راهنمای این پایان نامه که این نوشته را بارها ، سرتاسر از روی دقت و دلسوزی مطالعه نمودند ونکته های سودمندی را برایم یادآور شدند و راهنمایی کردند بسیار سپاسگزارم.

  از استاد محترم جناب آقای دکتر شمس آبادی استاد مشاور تشکر می نمایم و از زحمات مدیر محترم گروه زبان و ادبیات عربی ، جناب آقای دکتر اکبری و سایر اساتید محترم گروه  قدردانی می کنم.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  بخش اول:

  ریشه ها و زمینه های تاریخی نفوذ فرهنگ

  غرب بر جوامع عربی

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
  پیشگفتا ر

  تبادل میان فرهنگ ها ، از جمله واقعیت های غیر قابل انکار تاریخی است . از زمان شکل گیری تمدن های باستانی در کنار رودخانه های  بزرگ در چین و خاور میانه و یونان وروم ارتباط فرهنگی همزمان با تبادلات اقتصادی و سیاسی ، شکل دهنده بخش مهم و ماندگاری ازتاریخ حیات فرهنگی بشر بوده است . اگرچه تأثیرات هریک از تمدنها به یک اندازه نبوده و یا دیر پایی این تأثیر ها به یک میزان نبوده است ، ولی آنچه مسلم است این که تمدن بشری میراث مشترک تاریخ حیات بشر و محصول نبوغ ، تلاش و کوشش همه دانشمندان ، اندیشه وران ، ادیبان و سخنوران است که هر یک در دوره ای خاص و به فراخور توان ، حال و مقام خود بر غنای میراث فرهنگی بشری افزوده اند .

  در باره تاریخچه و ریشه های نفوذ واحد فرهنگی و جغرافیایی که امروز به نام غرب شناخته می شود بر مجموعه مشرق زمین ، تا کنون پژوهش ها و آثار بی شماری به رشته تحریر در آمده است . یونان باستان به عنوان مهد شکل گیری تمدن غربی با فلسفه ، هنر و شعر حماسی خود که برخی از آثار آن دوران هنوز اعتبار خود را حفظ کرده‌اند تأثیر غیر قابل انکاری بر تمدن شرقی داشته است . صد البته جهان شرقی این تأثیرات را با افزودنی ها و الحاقاتی به غرب باز تابانده است .

  مورخان آغاز نهضت ترجمه در قرون اولیه اسلام را به فرزند یزیدبن معاویه نسبت می دهند که علاقه وافری به ترجمه و برگرداندن کتب یونانی داشت . به دنبال اوج گیری نهضت ترجمه آثار یونانی و اسکندرانی به تدریج زمینه های شکل گیری فلسفه اسلامی فراهم آمد . اما در صحنه ادب و هنر نیز تبادل فرهنگی میان ایران و یونان ، میراثی را فراهم آورد که دستگاه حکومتی امویان و عباسیان از آن بهره ها بردند . به ویژه دردوره عباسیان بهره گیری از الگوی حکومتی ایرانی از یکسو و حمایت از ترجمه آثار یونانی برای ترویج فلسفه در برابر شریعت اسلامی باعث بسط نفوذ سیاسی ایران وتأثیر فرهنگی یونان بر دستگاه عباسی شد .

  اگرچه در ایران مقاومت های زیادی در برابر فرهنگ عربی و نه اسلامی صورت گرفت و با شاه کار فردوسی یعنی شاهنامه زبان فارسی حفظ شد ، اما در دیگر فتوحات عباسیان در خاور میانه و شمال آفریقا و حتی اندلس نفوذ زبان عرب فراگیر شد .

  در این میان نکته در خور توجه آن است که به دنبال جنگ های داخلی در یونان باستان و افول فلسفه و تمدن یونانی ، برخی از مهمترین اندیشمندان یونان به همراه مسیحیان اندیشمند در اسکندریه یعنی شهری که اسکندر مقدونی در مصر بر پاکرده بود به احیای فلسفه به سبک جدید پرداختند .

  مکتب فلسفی که اندیشمندان این دوره به ویژه تحت تأثیر و با نقش آفرینی بزرگان مکتب نو افلاطونی بویژه افلوطین شکل داده اند ، زمینه های اولیه پیوند مسیحیت با فلسفه را فراهم آورد. میراث به تدریج از اسکندر یه به حران و انطاکیه منتقل شد و از آن جا به بغداد ، یعنی مرکز خلافت اسلامی راه پپدا کرد . فارابی اندیشمند بزرگ ایرانی با اقتباس و شرح آثار ارسطو به ویژه فن شعر ، از یک سو از استادان مسیحی خود و از سوی دیگر از ترجمه آثار یونانی به یادگیری فلسفه یونانی البته با قرائت نو افلاطونی و اسکندرانی آن پرداخت . مقصود از این مطالب آن است که جغرافیای تبادل فرهنگی ایران و یونان و حکومت عباسی با فرهنگ مسیحی باز شناسانده شود .

    در قرون وسطی عمدتاً این فلاسفه واندیشمندان اسلامی بودند که برغرب سایه انداختند . ابن رشد فیلسوف بزرگ اسلامی منشأ عقلی گرایی درقرون وسطی غرب محسوب می شود « دانشمندان عرب به عنوان ناقل فکر باستانی برای مغرب زمین قرون وسطی الهام بخش عمده بودند . جهان غرب کتب اعراب و شرح و تفسیر آن ها را مورد بهره بر داری قرار داد »[1]

 • فهرست و منابع دانلود تحقیق نقش مسیحیان عرب در گسترش نفوذ فرهنگی غرب به دنیای عرب

  فهرست:

  طرح تحقیق ....................................................................................................... 1

  مقدمه ............................................................................................................... 7

  بخش اول : ریشه ها و زمینه های تاریخی نفوذ فرهنگ غرب بر جوامع عربی        10

  پیشگفتار .......................................................................................................... 11

  فصل اول : عوامل نهضت ادبی ....................................................................... 15

  پیشگامی مصر ................................................................................................. 16

  وضع شام ........................................................................................................ 18

  مدارس ....................................................................................................... 24

  لبنان ..................................................................................................... 24

  مصر .................................................................................................... 25

  سایر بلاد عربی ................................................................................... 25

  2-روزنامه  و مجلات ...................................................................................... 25

  2-1-مصر ....................................................................................................... 25

  2-2- لبنان ....................................................................................................... 26

  3-چاپ و چاپخانه ........................................................................................... 26

  4- کتابخانه ...................................................................................................... 27

  5- انجمن های علمی و ادبی ............................................................................ 27

  6- ارتباط و تماس مستقیم با غرب ................................................................. 27

  7- ترجمه داستان های غربی .......................................................................... 32

  7-1- سیر تحول داستان نویسی در مصر تا جنگ جهانی دوم ...................... 39

  7-2- نقد و بررسی سیر تاریخی داستان نویسی در ادبیات نوین .................. 53

  8- نمایشنامه ................................................................................................... 59

  9- سینما .......................................................................................................... 60

  فصل دوم : شرق شناسی ................................................................................ 61

  مفهوم شرق شناسی .................................................................................. 62

  معنای لغوی استشراق ......................................................................... 62

  معنای اصلاحی استشراق..................................................................... 63

  پدیده مشرق شناسی .............................................................................. 64

  شرق شناسی ......................................................................................... 66

  شرق به عنوان «غیر».............................................................................. 67

  نمونه های بارز صورت نمایشی شرق .................................................. 69

  سیاست و شرق شناسی ........................................................................ 70

  یونان گرایی و مسیحیت  به عنوان اجزای بنیادین میراث شرقی ها ...... 70

  شرق شناسی وارونه ............................................................................. 71

  بومی گرایی ............................................................................................ 72

  نقد و نظر.......................................................................................................... 73

  بخش دوم : مکاتب ادبی معاصر ...................................................................... 77

  فصل اول : مکاتب ادبی غرب ........................................................................... 78

  سیر تحول تاریخی مکاتب ادبی غرب ......................................................... 79

  مکاتب ادبی مغرب زمین ............................................................................ 83

  2-1- کلاسیک ................................................................................................. 85

  2-2- کلاسیک جدید ........................................................................................ 88

  2-3- رومانتیسم ............................................................................................. 91

  2-4- پارناسیسم ............................................................................................. 96

  2-5- رئالیسم .................................................................................................. 100

  2-6- رئالیسم سوسیالیستی ............................................................................ 102

  2-7- سوررئالیسم .......................................................................................... 102

  2-8- سمبولیسم .............................................................................................. 103

  2-9- اگزیستانسیالیسم ................................................................................... 106

  2-10- دادائیسم .............................................................................................. 110

  فصل دوم شعرعربی و مکاتب ادبی غرب ....................................................... 112

  شعر عربی قدیم ......................................................................................... 113 

  مکتب «عمود الشعر»............................................................................. 114 

  مکتب نوپردازان ................................................................................... 115 

  مکاتب عربی قدیم ................................................................................. 116 

  1-3-1 – مکتب صنعت .................................................................................... 116 

  1-3-2- مکتب تصنیع ...................................................................................... 117 

  1-3-3- مکتب تصنع ....................................................................................... 117 

  شعر عربی معاصر................................................................................. 118 

  کلاسیک نوین در شعر عربی معاصر .................................................. 119 

  رومانتیسم در شعر عربی معاصر........................................................ 121

  رئالیسم در شعر عربی معاصر............................................................ 125

  سوررئالیسم در شعر عربی معاصر.................................................... 126

  سمبولیسم در شعر عربی معاصر........................................................ 127

  اگزیستانسیالیسم در شعر عربی معاصر.............................................. 132

  پارناسیسم در شعر عربی معاصر....................................................... 134

  دادائیسم  در شعر عربی معاصر......................................................... 135

  فصل سوم : گرایش به تامل در ادبیات عرب .................................................. 136

  ریشه های گرایش به تامل در دوره معاصر ............................................. 137

  احساس حقارت ................................................................................... 137

  بحران ها .............................................................................................. 139

  تهاجم فرهنگی ...................................................................................... 141

  حس نوگرایی ....................................................................................... 142

  1-4-1- نزاع قدیم و جدید .............................................................................. 142

  نقد و نظر ......................................................................................................... 144

  1-5- مهاجرتها................................................................................................. 144

  شعر تاملی و مکاتب ادبی غرب .............................................................. 147

  نقد و نظر ......................................................................................................... 149

  آیا تامل به معنی قطع رابطه با مسایل بیرونی است ؟........................... 150

  بخش سوم : گرایش های نوین ادبیات عربی ................................................... 152

  فصل اول : گرایش های نوین شعر عربی معاصر .......................................... 153

  گرایش های نوین موضوعی ...................................................................... 155

  حماسه ................................................................................................. 156

  نمایشنامه منظوم ................................................................................. 158

  قصه ..................................................................................................... 162

  اسطوره ............................................................................................... 163

  تحولات موسیقی و ساختار شعر عربی ................................................. 167

  شعر منثور ........................................................................................... 168

  شعر آزاد.............................................................................................. 169

  شعر مدور............................................................................................ 170

  قصیده کلی ........................................................................................... 172

  شعر درامی (نمایشی)........................................................................... 173

  فصل دوم :‌گرایش های نوین نثر عربی معاصر............................................... 174

  قصه در ادب عربی معاصر ....................................................................... 178

  سیره نویسی .............................................................................................. 180

  نمایشنامه نویسی ....................................................................................... 181

  بخش چهارم : سیری در اندیشه مسیحی عرب ............................................... 183

  فصل اول: اندیشه ادبای مسیحی عرب ............................................................ 184

  ادبای مهجر................................................................................................. 185جبران خلیل جبران .............................................................................. 185

  اسلوب ادبی جبران ........................................................................ 185

  شرق و غرب از نظر جبران ........................................................... 191

  واقع گرایی جبران .......................................................................... 195

  میخائیل و نعیمه ................................................................................. 196

  اسلوب ادبی نعیمه .......................................................................... 196

  عوامل موثر بر افکار نعیمه ............................................................ 198

  شرق و غرب از نظر نعیمه ............................................................ 201

  ایلیا ابوماضی .................................................................................... 204

  شرق و غرب  از نظر ابوماضی ..................................................... 204

  دیانت و رجال مذهبی در ادب مهجر.................................................. 205

  مقایسه باورهای دینی مهجر ............................................................. 207

  زن در ادب مهجر .............................................................................. 208

  عرف و سنت تحمیلی ،‌ازدواج اجباری ............................................... 208

  2-سایر ادبا ..................................................................................................... 211

  2-1- نجیب عازوری ....................................................................................... 211

  2-2- شبلی شمیل ............................................................................................ 213

  2-2-1- شعر شمیل  در ستایش حضرت محمد (ص) و قرآن........................ 215

  2-2-2-سخن شبلی شمیل درباره امام علی بن ابی طالب (ع).......................... 216

  2-3-نسیب عریضه و سبک شعری تازه ......................................................... 216

  فصل دوم :‌تاثیر ادبای مسیحی عرب بر جهان عرب ....................................... 217

  اندیشه ها و جنبش های نوین سیاسی – اجتماعی ..................................... 218

  راههای نفوذ فلسفه روشنگری فرانسه و اندیشه های انقلاب فرانسه

   در خاور عربی ............................................................................................... 222

  کوشش عملی ادبا ................................................................................ 232

  کشورهای عربی .................................................................................. 235

  انجمن های روشنگری فرهنگی در سوریه .......................................... 237

  داستان ................................................................................................... 242

  انگیزش منفی به دین وتمسخر مظاهر آن و طرح ارزش های ضد دینی       245

  2-1-1- خودکشی ........................................................................................... 250

  2-1-2- اعتراف .............................................................................................. 254

  اهتمام به غریزه ممنوعه جنسی و توصیف صحنه های تحریک آمیز.. 255

  استعمال گویش محلی و تضعیف زبان فصیح عربی ............................ 266

  واقع گرایی در داستان ......................................................................... 268

  تاریخ ...................................................................................................... 280

  نقدو نظر .......................................................................................................... 280

  زبان شناسی .......................................................................................... 283

  فصل سوم : اندیشه ادیب مسلمان ................................................................... 286

  طه حسین ................................................................................................... 288

  آثار ادبی طه حسین ............................................................................. 288

  نقد و نظر ......................................................................................................... 299

  چکیده ............................................................................................................... 301

  خلاصه البحث .................................................................................................. 303

  منابع ................................................................................................................ 305

   

  منبع:

  منابع عربی:

  1- آل نوح، کاظم: محمد و قرآن، المطبعه العربیه، بغداد، 1354 ه.ق.

  2- آلن، روجر: الروایه العربیه، حصه منیف، الموسسه للدراسات و النشر، بیروت، الطبعه الاولی، 1982 م.

  3- ابن قتیبه، الشعر و الشعراء، دارالکتب العلمیه، بیروت، 1405 ق، 1985 م.

  4- ابوحاقه، احمد، الالتزام فی الشعر العربی، دارالعلم للملایین، بیروت الطبعه الاولی، 1979 م.

  5- ابوحمدان، سمیر: النص المرصود، الموسسه الجامعیه للدراسات و النشر، بیروت، الطبعه الاولی، 1990 م.

  6- ابوماضی، ایلیا: دیوان الجداول، دارالعلم للملایین، بیروت، الطبعه السابعه عشره، 1986 م.

  7- ادونیس، علی احمد سعید: الاعمال الکامله، دارالعوده، بیروت، الطبعه الثانیه، 1971م.

  8- الایوبی، یاسین: مذاهب الادب معالم و انعکاسات، دارالعلم للملایین، بیروت، الطبعه الثانیه، 1984 م.

  9- بدوی، مصطفی: مختارات من الشعر العربی الحدیث، دارالفکر، بیروت، 1969م.

  10- برهومی، خلیل: ایلیا ابو ماضی شاعر السوال و الجمال، دارالکتب العلمیه، بیروت، 1993 م.

  11- البعلبکی، منیر: المورد، معجم الاعلام، دارالعلم للملایین، بیروت، ط 35، 2001.

  12- بکار، یوسف: فی النقد الادبی، دارالمناهل، بیروت، الطبعه الاولی، 1416ه- 1995م.

  13- بیضون، حیدر توفیق: بدر شاکر السیاب، دارالکتب العلمیه، بیروت، الطبعه الاولی، 1991 م.

  14- تیمور، محمود: محاضرات فی القصص فی ادب العرب ماضیه و حاضره، معهد الدراسات العربیه العالمیه، قاهره، الطبعه الاولی، 1958.

  15- جاسم محمد، حیاه: الدراما التجربیه فی مصر و التاثیر العربی علیها، دار الاداب، بیروت، الطبعه الاولی، 1983 م.

  16- جب، هاملتون: دراسات فی الادب العربی الحدیث، المرکز العربی للکتاب، بیروت، بی تا.

  17- جبران، جبران خلیل: البدائع و الطرائف، دراسه و تحلیل: نازک سابایارد، طلاس، دمشق، الطبعه الثانیه، 1987م.

  18- جرداق، جرج: الامام علی صوت العداله الانسانیه، بیروت دارالفکر العربی، بی‌تا.

  19- جندی، انعام: الرائد فی الادب العربی، دار الرائد العربی، بیروت، الطبعه الاولی، 1986 م.

  20- الجندی، انور: خصائص الادب العربی، دارالکتب اللبنانی، بیروت، الطبعه الثانیه، 1985 م.

  21- الحاوی، ایلیا: نماذج فی النقد الادبی، دار الکتب العلمیه، بیروت، 1991 م.

  22- الحبال، امامه محمد سالم: موقف المستشرقین من السنه، دار الفیحاء، دمشق، الطبعه الاولی، 1421 ه- 2000 م.

  23- حسین، طه: حدیث الاربعاء، دارالعلم للملایین، بیروت، الطبعه الرابعه، 1980م.

  24- حسین، طه: من حدیث الشعر و النثر، دارالمعارف بمصر، القاهره، الطبعه العاشره.

  25- حسین، طه: فی الشعر الجاهلی، دار الکتب المصریه، القاهره، الطبعه الاولی، 1344 ه- 1926 م.

  26- خالص، ولید محمود: اوراق مطویه من تاریخ الادب المقارن فی الوطن العربی، الموسسه العربیه للدراسات و النشر، بیروت، الطبعه الاولی، 1997م.

  27- الخطیب، حسام: آفاق الادب المقارن عربیاً و عالمیاً، دارالفکر، دمشق، الطبعه الثانیه، 1420 ه- 1999م.

  28- خضر، عباس: الواقعیه فی الادب، دارالجمهوریه، بغداد، الطبعه الاولی، 1967م.

  29- خیربک، کمال: حرکه الحداثه فی الشعر العربی المعاصر، دارالفکر، بیروت، لبنان، الطبعه الثانیه، 1406 ه- 1986م.

  30- الدسوقی، عمر: فی الادب الحدیث، دارالفکر، قاهره، الطبعه الاولی، 1951م.

  31- الدسوقی، عمر: محمد سامی البارودی، دارالمعارف، قاهره، الطبعه الثالثه، 1970م.

  32- الدهان، سامی: الامیر شکیب ارسلان حیاته و آثاره، دارالمعارف، قاهره، الطبعه الاولی، 1960م.

  33- رضا، احمد: معجم متن اللغه، دار مکتبه الحیاه، بیروت، الطبعه الاولی، 1378ه- 1959 م.

  34- زیتون، علی مهدی: السیاب شاعراً، حرکه الریف الثقافیه، الطبعه الاولی، 1996م.

  35- زیدان، جرجی: تاریخ آداب اللغه العربیه، دارالمکتبه للاحیاء، بیروت، الطبعه الاولی، 1967م.

  36- الزین، محمد فاروق فارس: المسیحیه و الاسلام و الاستشراق، المطبعه العلمیه، دمشق، الطبعه الاولی، 1421 ه- 2000م.

  37- سراج، نادره جمیل: شعراء الرابطه القلمیه، دارالمعارف، مصر، 1955م.

  38- سلوم، داود: اثر الفکر الغربی فی الشاعر جمیل صدقی الزهاوی، کلیه الاداب- جامعه بغداد، 1404 ه- 1984م.

  39- سمایلو فیتش، احمد: فلسفه الاستشراق و اثرها فی الادب العربی المعاصر، دارالمعارف، القاهره، الطبعه الاولی، 1980م.

  40- السیاب، بدرشاکر: دیوان السیاب، دارالطلیعه، بیروت، 1967م.

  41- الشاذلی، عبدالسلام: شخصیه المثقف فی العربیه الحدیثه، دارالحداثه، بیروت، الطبعه الاولی، 1985م.

  42-الشدیاق، احمد فارس: الساق علی الساق فی ماهو الفاریاق، مکتبه العرب بمصر، قاهره، الطبعه الاولی، 1919م.

  43- شراره، عبداللطیف: معارک ادبیه، دار بیروت للطباعه و النشر، بیروت، 1982م.

  44- الصاوی الجوینی، مصطفی: ابعاد فی النقد الادبی الحدیث، منشاه المعارف بالاسکندریه، بی تا.

  45- صلیبا، جمیل: محاضرات فی الاتجاهات الفکریه فی البلاد الشامیه، القاهره، 1958.

  46- ضیف، شوقی: تاریخ الادب العربی المعاصر فی مصر، دارالمعارف، قاهره، الطبعه الثانیه، 1961م.

  47- ضیف، شوقی: الفن و مذاهبه فی الشعر العربی، دارالمعارف، مصر، الطبعه الساوسه، ]بی‌تا[.

  48- طالبی، محمدعلی: عباس محمود العقاد مناهجه آراءه معارکه النقدیه، حروفیه، تهران، چاپ اول، 1382.

  49- الطرزی، فیلیب: تاریخ الصحافه العربیه، بیروت، 1914.

  50- الطهطاوی، رفاعه: تخلیص الابریز، دراسه و تحقیق: محمود حجازی، الهیئه المصریه العامه للکتاب، قاهره، الطبعه الاولی، 1974 م.

  51- عباس، احسان: فی الشعر، دارصادر، بیروت، الطبعه الثانیه، 1967م.

  52- عبود. شلتاغ: حدائق الشعر الاسلامی المعاصر، دارالملاک، بیروت، الطبعه الاولی، 1422 ه- 2002م.

  53- العشماوی، محمد زکی: دراسات فی النقد المسرحی و الادب المقارن، دارالشروق الطبعه الاولی، 1414 ه- 1994 م.

  54- عید، یوسف: المدارس الادبیه ومذاهبها، دارالفکر اللبنانی، بیروت، 1994م.

  55- غنیمی هلال، محمد: المدخل الی النقد الادبی، دارالثقافه- دارالعوده، لبنان، بیروت، الطبعه الثانیه، 1973م.

  56- الفاخوری، حنا: تاریخ ادبیات عربی، توس، تهران، چاپ دوم، 1380.

  57- الفاخوری، حنا: الجامع فی تاریخ الادب العربی، دارالجیل، بیروت الطبعه الاولی، 1986.

  58- فضل، صلاح: منهج الواقعیه فی الابلاغ الادبی، دارالافاق الجدیده، بیروت، چاپ دوم، 1986.

  59- القبانچی، صدرالدین: علم السیاسه، الشرکه العالمیه للکتاب، لبنان، الطبعه الاولی، 1410 ه.

  60- محمد عریضه، محمد: ابراهیم ناجی شاعر الاطلال، دارالکتب العلمیه، الطبعه الاولی، بیروت، 1993 م.

  61- محمد، محمدحسین: مقالات فی الادب و اللغه، موسسه الرساله، الطبعه الثانیه، 1409.

  62- محفوظ، نجیب: بدایه و نهایه، مکتبه مصر، قاهره، چاپ سیزدهم، 1982 م.

  63- محفوظ، نجیب: اللص و الکلاب، دارالقلم، بیروت، چاپ اول، 1972.

  64- محمود، علی عبدالحلیم: مصطفی صادق الرافعی و الاتجاهات الاسلامیه فی ادبه، دارالناشر للطباعه و النشر، بیروت، الطبعه الاولی.

  65- المرزوقی، احمدبن محمد: شرح دیوان الحماسه لابی‌تمام، عالم الکتب، بیروت، بی‌تا.

  66- معلوف، لویس: المنجد فی اللغه و الآداب و العلوم، المطبعه الکاثو لیکیه، بیروت، الطبعه 15، 1956م.

  67- المقداد، محمود: تاریخ الدراسات العربیه فی فرنسا، عالم المعرفه، الکویت، جمادی الاولی 1413 ه، نوفمبر/ تشرین الثانی 1992م.

  68- المقدسی، انیس: الفنون الادبیه و اعلامها فی النهضه العربیه الحدیثه، دارالعلم للملایین، بیروت، لبنان، اعاده طبع 5، تموز/ یولیو 1990.

  69- مندور، محمد: الادب و مذاهبه، دارصادر، بیروت، 1976م.

  70- الموسوی، محسن جاسم: الروایه العربیه، انشاه و التحول، دارالاداب، بیروت، الطبعه الاولی، 1988 م.

  71- نجیب عطوی، علی: تطور فن القصه اللبنانیه العربیه، دارالافاق الجدیده، بیروت، الطبعه الاولی، 1982 م.

  72- نخله، امین: الشعر العربی المعاصر، دارالجیل، بیروت، 1986 م.

  73- نعیمه، میخائیل: احادیث مع الصحافه، موسسه نوفل، بیروت، لبنان، الطبعه الثانیه، 1989م.

  74- هداره، محمد مصطفی: بحوث فی الادب العربی الحدیث، دارالنهضه العربیه، بیروت، 1994 م.

  75- هیکل، محمدحسین: زینب مناظر و اخلاق ریفیه، دارالمعارف، 1974م.

  76- الیافی، عبدالکریم: دراسات فنیه فی الادب العربی، مکتبه لبنان ناشرون، بیروت، الطبعه الاولی، 1416ه- 1996م.

  77- یاغی، عبدالرحمن: الجهود الروائیه، دارالثقافه، بیروت، الطبعه الاولی، 1972م.

  78- الیفاعی، شفق: الانواع الادبیه و المذاهب و المدارس فی الادب المقارن، موسسه عزالدین، الطبعه الاولی، 1985م.

  79- یوسف نجم، محمد: القصه فی الادب العربی الحدیث، دارالثقافه، بیروت، الطبعه الاولی، 1966م.

   

  مجله عربی:

  80- ابن نبی، مالک: انتاج المستشرقین واثره فی الفکر الاسلامی الحدیث، مجله الفکر العربی، بیروت، السنه الخامسه، العدد 32، حزیران.

  81- حسن، عبدالرحیم: ضروره القصه فی عالم قلق، مجله العالم، شماره 333 چاپ لندن، 1990 م.

  82- عریضه، نسیب: الارواح المتمرده، نیویورک، جریده الاخلاق، 1964م.

   

  منابع فارسی:

  83- آذر، مهدی: دایره المعارف فارسی، فرانکلین، تهران، 1345 ه.ش.

  84- آذینفر، م.: دایره المعارف، زرین، تهران، 1358.

  85- براون، کالین: فلسفه و ایمان مسیحی، ترجمه طاطه و س میکائیلیان، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، چاپ اول، 1375.

  86- بهار، ملک الشعراء: سبک شناسی، توس، تهران، 1351 ه.ش.

  87- پرهام، سیروس: رئالیسم و ضد رئالیسم در ادبیات، آگاه، تهران، چاپ ششم، 1360 ه.ش.

  88- پریستلی، جی.بی: سیری در ادبیات غرب، ترجمه ابراهیم تونسی، امیرکبیر، چاپ دوم، 1372 ه.ش.

  89- حسینی، صالح/ خاموش، نیلوفر: نظری به شعر سهراب سپهری، نیلوفر، تهران، چاپ سوم، 1373 ه.ش.

  90- زرین کوب، عبدالحسین: نقد ادبی، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1378.

  91- سعید، ادوارد: شرق شناسی، ترجمه د. عبدالرحیم گواهی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، 1371.

  92- سیدحسینی، رضا: مکتبهای ادبی، نیل و نگاه، تهران، چاپ دوم، 1366 ه.ش.

  93- عمید، حسن: فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیرکبیر، تهران، چاپ سوم، 1373.

  94- غنیمی هلال، محمد: ادبیات تطبیقی، ترجمه مرتضی آیت اله زاده، امیر کبیر، تهران، 1373 ه.ش.

  95- فورست، لیلیان: رمانتیسم، ترجمه: مسعود جعفری، نشر مرکز، چاپ اول، 1375 ه.ش.

  96- قبانی، نزار: شعر، زن و انقلاب، ترجمه عبدالحسین فرزاد، امیرکبیر، تهران، 1364 ه.ش.

  97- کدکنی، محمدرضا: شعر معاصر عرب، توس، تهران، 1359 ه.ش.

  98- الکیلانی، نجیب: اسلام و مکاتب ادبی، ترجمه نوید کاکاوند، سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، 1376 ه.ش.

  99- گیپ، هاملتون: ادبیات نوین عرب، ترجمه: یعقوب آژند، انتشارات اطلاعات، تهران، 1371 ه.ش.

  100- لوین، ز.ا.: اندیشه ها و جنبشهای نوین سیاسی اجتماعی در جهان عرب، ترجمه یوسف عزیزی بنی طرف، تهران، چاپ اول، 1378.

  101- مندور، محمد: درنقد و ادب، ترجمه: علی شریعتی، امیرکبیر، مشهد، چاپ اول، 1346 ه.ش.

   

  نشریات فارسی:

  102- بروجردی، مهرزاد: شرق شناسی وارونه، ترجمه محمد جواد کاشی، ماهنامه کیان، سال ششم، اسفند 75، شماره 35.

  103- پاینده، حسن: ریشه های تاریخی و اجتماعی رمانتیسم، مجله ارغنون، شماره2، سال اول، تابستان 1372.

  104- سالار، محمد: شرق شناسی در بوته نقد، (گفتگو با دکتر احمد برقاوی)، نامه فرهنگ، سال هفتم، شماره اول، شماره مسلسل 25، بهار 1376.

  105- سه‌یر، رابرت/ لووی، میشل: رمانتیسم و تفکر اجتماعی، ترجمه: یوسف اباذری، ارغنون، شماره 2، سال اول، تابستان 1373.تحقیق در مورد دانلود تحقیق نقش مسیحیان عرب در گسترش نفوذ فرهنگی غرب به دنیای عرب, مقاله در مورد دانلود تحقیق نقش مسیحیان عرب در گسترش نفوذ فرهنگی غرب به دنیای عرب, پروژه دانشجویی در مورد دانلود تحقیق نقش مسیحیان عرب در گسترش نفوذ فرهنگی غرب به دنیای عرب, پروپوزال در مورد دانلود تحقیق نقش مسیحیان عرب در گسترش نفوذ فرهنگی غرب به دنیای عرب, تز دکترا در مورد دانلود تحقیق نقش مسیحیان عرب در گسترش نفوذ فرهنگی غرب به دنیای عرب, تحقیقات دانشجویی درباره دانلود تحقیق نقش مسیحیان عرب در گسترش نفوذ فرهنگی غرب به دنیای عرب, مقالات دانشجویی درباره دانلود تحقیق نقش مسیحیان عرب در گسترش نفوذ فرهنگی غرب به دنیای عرب, پروژه درباره دانلود تحقیق نقش مسیحیان عرب در گسترش نفوذ فرهنگی غرب به دنیای عرب, گزارش سمینار در مورد دانلود تحقیق نقش مسیحیان عرب در گسترش نفوذ فرهنگی غرب به دنیای عرب, پروژه دانشجویی در مورد دانلود تحقیق نقش مسیحیان عرب در گسترش نفوذ فرهنگی غرب به دنیای عرب, تحقیق دانش آموزی در مورد دانلود تحقیق نقش مسیحیان عرب در گسترش نفوذ فرهنگی غرب به دنیای عرب, مقاله دانش آموزی در مورد دانلود تحقیق نقش مسیحیان عرب در گسترش نفوذ فرهنگی غرب به دنیای عرب, رساله دکترا در مورد دانلود تحقیق نقش مسیحیان عرب در گسترش نفوذ فرهنگی غرب به دنیای عرب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
دانلود مقاله، تحقیق، پروژه دانشجویی رسا پیپر